Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

          Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję o możliwości zapoznania się z projektami opracowania pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza”.             Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie gminy Lubsza oraz na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl . Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów.             Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Lubsza - ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej lubsza@lubsza.ug.gov.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.          Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.              Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubsza.    Obwieszczenie umieszczono na:  1.  tablicy ogłoszeń UG Lubsza 2.  stronie internetowej: www.lubsza.ug.gov.pl 3.  a/a 

 

Załaczniki:


PDFprognoza pgn lubsza.pdf

PDFprognoza pgn lubsza.pdf

Wersja XML