Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, 19.01.2015r. WÓJT GMINY LUBSZA Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2014r., , poz. 118,poz. 1143, po. 1138 ) oraz Uchwały Nr LI/367/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 21.11.2014r.  w sprawie Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku 2015 Lp. Rodzaj zadania Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania ( w złotych ) 1 propagowanie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży  poprzez systematyczne ćwiczenia, treningi i rozgrywki ligowe . 53 000,00 Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi na zasadzie sfinansowania lub dofinansowania kosztów realizacji zadania, w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubsza a wybranym podmiotem – oferentem . Zadania mogą realizować organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2014r., , poz. 118,poz. 1143, po. 1138, które  prowadzą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 17 w/w ustawy (wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej ) . W 2014  roku Gmina realizowała   jedno  zadanie publiczne  tego samego rodzaju w wysokości środków 56 000,00,-zł ( dotacja ). Wykonawcą zadania było Gminne Zrzeszenie „ Ludowe Zespoły Sportowe”  w Lubszy . Plan środków publicznych na rok 2015 na zadania tego samego rodzaju wynosi 53 000,-zł ( słownie : pięćdziesiąt trzy   tysięcy  złotych). Przedmiotowe zadanie jest pierwszym  zadaniem tego rodzaju realizowanym w roku 2015.    I .   ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI :  Aby  otrzymać dotację PODMIOT SKŁADAJĄCY ofertę   musi spełnić wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014r.poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138) Podmiot, który uzyskał dotację zobowiązany będzie do : Złożenia wniosku na 14 dni przed datą uruchomienia kolejnej transzy  środków w wysokości   określonej w umowie .     2. Prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego i ewidencji księgowej,             zgodnie   z obowiązującymi przepisami dla środków dotacji. II.     TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:             -   termin: od 01.03.2015r. do 15.12.2015r.,             -   miejsce realizacji zadania: Gmina Lubsza,             -   szczegółowe warunki realizacji zadania określi podpisana przez strony                Umowa. III.    TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2015r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy lub poprzez przesyłkę pocztową na adres : Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego) w zaklejonych, opisanych wg rodzaju zadania wymienionego w tabeli niniejszego ogłoszenia i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w 2015r.”. IV.    WYMOGI OFERTY Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1118, poz.1146, po. 1138) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011r.,Nr 6,poz. 25) 1. Do oferty należy dołączyć: a) aktualny odpis z rejestru ( np. KRS - ważny do 3 miesięcy od daty       wystawienia , ważność oceniana jest   na dzień złożenia wniosku), b) statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby       uprawnione ( upoważnione) do działania w jego imieniu, c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły ( w przypadku krótszej      działalności – za miniony okres), d) sprawozdanie finansowe za ubiegły rok .W przypadku gdy organizacja nie ma     obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, powinna dołączyć do      oferty zestawienie przychodów i kosztów za okres roczny   swojej działalności. e) umowę partnerską lub oświadczenie ( jeżeli dotyczy). f) gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym      odpisie KRS lub w właściwej ewidencji – należy dołączyć stosowne      pełnomocnictwo lub upoważnienia. V.     TERMIN, TRYB I KRYTERIA stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty : Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2015r. o godz. 1000 w Urzędu Gminy w Lubszy przez Komisję Konkursową. Skład Komisji Konkursowej, regulamin jej  pracy  określony zostanie odrębnym   Zarządzeniem Wójta, informacja o Komisji Konkursowej zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach gminnego portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert : 1) terenem działania podmiotów jest Gmina Lubsza, 2) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy pomocy     których realizowane jest zadanie,   3)  planowany udział środków własnych lub zewnętrznych,  4) planowany wkład własny ( rzeczowy i osobisty), w tym praca społeczna        członków oraz świadczenie wolontariuszy,  5) liczbowe określenie skali działań realizacji zadania : a)    liczba uczestników biorących udział w zadaniu, b)    liczba zajęć, c)    liczba uczestniczącej kadry instruktorsko-trenerskiej, d)    całkowity czas trwania zadania, w ujęciu miesięcznym oraz wyszczególnienie nazw sołectw objętych zajęciami, 6) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do     zakresu rzeczowego zadania , a w szczególności : a) wysokość procentowego wkładu własnego wnioskodawcy w stosunku do      całkowitego dofinansowania zadania , b) procentowy udział innych źródeł finansowania w wyżej wymienionym zadaniu, 7) perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego dalszego      finansowania, 8) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,    z uwzględnieniem  rzetelności i terminowości wykonania oraz rozliczenia   się       z otrzymanych środków . Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach gminnego portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy. Termin dokonania wyboru oferty : nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.   Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Urszula Berezowska tel. ( 77 41186-31, 30 wew. 138). Formularz oferty dla organizacji pozarządowych dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 , parter, pokój nr 2  oraz na stronie internetowej bip.lubsza.tensoft.pl  Ogłoszenia o konkursie znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy, na stronie internetowej Gminy Lubsza oraz Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.tensoft.pl                                                                                    Wójt Gminy                                                                                  Bogusław Gąsiorowski

PDFwzor oferty.pdf

Wersja XML