Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lubsza z dnia 20.01.2015r. Działając na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118, poz.1146, poz.1138) oraz Uchwały Nr LI/367/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 21.11.2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, Wójt Gminy Lubsza   informuje o możliwości zgłaszania  przez organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 w/w ustawy swoich kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trakcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2015.   Na podstawie art. 15 ust. 2d i  art. 15ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118, poz.1146, poz.1138)  Wójt Gminy Lubsza zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej  w   terminie do 29.01.2015r. Osoby reprezentujące  w/w organizacje wybierane będą   spośród  zgłoszeń złożonych   przez te organizacje  w sposób i terminie ogłoszonym przez Wójta, w którym  określone będą   funkcje poszczególnych członków , jak również regulamin pracy Komisji Konkursowej . Wybór   nie  wymaga  uzasadnienia. Praca w komisji   jest społeczna. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji , które  biorą udział  w konkursie. Skład  Komisji  Konkursowej i regulamin jej pracy publikowany jest : 1) w   Biuletynie  Informacji Publicznej, 2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubsza, 3) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lubszy.
Wersja XML