Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogloszenie

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY LUBSZA

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach wsi Tarnowiec i Nowe Kolonie                        Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubsza uchwał:1)      Nr LII/344/2010 z dnia 25.08.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza dla obrębów Tarnowiec dz. nr 73/5, 73/9 i Nowe Kolnie dz. nr 187/17; 2)      Nr XL/270/2013 z dnia 24.10.2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Tarnowiec. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubsza, 49 – 313 Lubsza, ul. Brzeska 16, w terminie do dnia 14.05.2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

                                                                                                                             Wójt Gminy Lubsza  


Wersja XML