Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia ofert na opiekę lekarsko- weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami

ZAPYTANIE OFERTOWE

Odnośnie współpracy z Gminą Lubsza w zakresie wspólnej realizacji ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Lubsza”Mając na uwadze nowelizację ustawy o ochronie zwierząt oraz trwające, prace nad  opracowaniem ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Lubsza  zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości współpracy z Gminą Lubsza w zakresie wspólnej realizacji programu poprzez świadczenie usług obejmujących:

1.     Zapewnienie opieki lekarsko – weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom tymczasowo przejętych tj. schronienia i wyżywienia.

2.     Wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych.

3.     Udzielania pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

4.     Usypiania ,, ślepych miotów’’.

5.     Szczepienie  przeciwko wściekliźniePodstawą świadczenia w/w  usług , w przypadku wyboru oferty, będzie umowa o współpracy.

Płatności za świadczone usługi   odbywać się będzie miesięcznie na podstawie faktury wystawionej z okresem płatności 14 dni licząc od daty odbioru faktury.Nawiązując do zapisów art. 3 ustawy o ochronie zwierząt, który obliguje organy samorządowe współpracy z samorządem lekarsko – weterynaryjnym i organizacjami społecznymi, zwracam się z prośbą o przedłożenie oferty współpracy w wyżej opisanym zakresie.

Ofertę przygotowaną na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,  proszę złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubsza lub przesłać mailem na adres  iwona.rosinska@lubsza.ug.gov.pl Termin składania ofert do dnia 29.01.2014r.

Osoba wyznaczona do kontaktu w przedmiotowej sprawie:Iwona Rosińska tel .  77 4118630

 


DOCXzaproszenie do zzzozenia ofert.docx

Wersja XML