Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

 O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 24.10.2013r. o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy z następującym porządkiem:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Zatwierdzenie protokołu z Sesji z dnia 19.09.2013r.

4.         Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.

5.        Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.

6.        Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

7.      Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji

8.        Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1)     zmiany budżetu na rok 2013,

2)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

3)     obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2014,

4)     obniżenia ceny drewna stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego na rok 2014,

5)     maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania,

6)     ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienia,

7)     przyjęcia planu nadzoru nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,

8)     wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej,

9)     nadania nazw ulic we wsi Michałowice,

10)  zatwierdzenia projektu pod nazwą „Mój lepszy start”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

11)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem  na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu,

12)  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Tarnowiec,

13)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Tarnowiec.

9.        Informacja o oświadczeniach majątkowych.

10.     Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania Radnych.

11.     Zakończenie obrad.                                                                                                                                                       

Przewodniczący Rady  Gminy Lubsza 

 mgr Janina Wcisło


Wersja XML