Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie  konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji (DZ.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536, zmiana DZ.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209,poz. 1244, Nr 208, poz. 1241, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378), na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z  2013 r., poz. 594 , poz. 645)  oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.)

DOCprogram wspolpracy z org. pozarzad. na 2013r - projekt.doc

DOCprogram wspolpracy z org. pozarzad. na 2013r - projekt.doc

Wersja XML