Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, 06.08.2013r.   

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza 

w sprawie  wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego    na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza.    

Na  ogłoszony otwarty konkurs ofert  z  dnia 09.07.2013r., na realizację  zadanie publicznego  w okresie od 14.08.2013r. do 14.10.2013r. pt. „Letnie przygody  dzieci  i młodzieży z piłką nożną” ,  została  złożona oferta Gminnego  Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Lubszy, która spełnia kryterium określone w art. 4 ust.1 pkt.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.).Wysokość przyznanych środków na realizację  zadania  nastąpi na zasadzie  finansowania kosztów realizacji zadania, w formie pisemnej umowy  zawartej  pomiędzy Gminą a oferentem do kwoty  12 000,00zł.

W ocenie Komisji Zrzeszenie posiada możliwości  zarówno prawne, organizacyjne jak i merytoryczne do powierzenia przez Gminę realizacji zadania objętego ofertą.Ogłoszenie  o  wyborze  oferenta  zamieszcza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy oraz na stronie internetowej, bip.lubsza.tensoft.pl   . 


Wersja XML