Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

 Zarządzenie Nr WG.0050-100/2013

Wójta Gminy Lubsza

z dnia 19.07.2013r.

w sprawie  ustalenia    terminu    składania    wniosków do dyrektorów szkół  w  Gminie Lubsza, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014, o udzielenie pomocy finansowej uczniom  na   zakup  podręczników w ramach  Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 „Wyprawka szkolna”.

     Na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i  materiałów    dydaktycznych (Dz. U. z 2013  poz. 818) ,u s t a l a m  co następuje :

§ 1

Ustalam dzień 27.08.2013r., jako termin składania wniosków o pomoc finansową w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę :

-     w klasach  I-III i V szkoły podstawowej;

-     posiadających  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnegouczęszczających do  szkół podstawowych  i  gimnazjum.

§ 2

Zatwierdzam  bez zmian na  podstawie  w/w  Rozporządzenia  warunki udzielania        pomocy      finansowej łącznie ze wzorem wniosku,   określone w „Komunikacie dla  Rodziców „ z dnia 11.06.2013r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu  w placówkach oświatowych na terenie Gminy Lubsza, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubszy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza.   

 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza


Wersja XML