Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lubszaz dnia  10.07.2013r.  

Działając na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010, nr 234 , poz. 1536 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/181/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 28.11.2012r.  w sprawie Programu Współpracy Gminy  Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2013,

Wójt Gminy Lubsza   informuje  o  możliwości  zgłaszania    przez organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienionych  w art. 3 ust. 3  w/w ustawy swoich kandydatów  do  pracy w Komisji Konkursowej  opiniującej oferty  złożone  w  trakcie otwartego konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w  roku 2013.  

Na  podstawie art. 15 ust. 2d  i  art. 15ust. 2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 2010r. Nr 234. 1536)  Wójt Gminy Lubsza  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust3 w/w ustawy  do  zgłaszania kandydatów w  pracy  Komisji  Konkursowej  w   terminie  do 24.07.2013r.Osoby  reprezentujące  w/w  organizacje  wybierane  będą   spośród  zgłoszeń złożonych   przez te  organizacje  w  sposób  i  terminie  ogłoszonym  przez  Wójta, w  którym  określone  będą   funkcje poszczególnych  członków , jak  również regulamin pracy  Komisji Konkursowej .Wybór   nie  wymaga  uzasadnienia.  Praca  w  komisji   jest  społeczna.  W  komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych  organizacji , które  biorą udział  w  konkursie. Skład  Komisji  Konkursowej i  regulamin  jej  pracy  publikowany  jest :

1) w   Biuletynie  Informacji Publicznej 

2) na  stronie  internetowej  Urzędu Gminy  

3) na tablicy  ogłoszeń w  budynku Urzędu Gminy.  

Wójt Gminy Lubsza  


Wersja XML