Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogloszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

z dnia 22.05.2013 r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lubszy

   Na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Lubsza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16. 

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1.Obywatelstwo polskie.

2.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

3.Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne)

5.Biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.6.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.7.Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1.Preferowane doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach.

2.Znajomość przepisów prawnych związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku    pracy, a przede wszystkim z zakresu ustawy :-  ordynacja podatkowa-  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach-  o ochronie danych osobowych

3.Rzetelność, dokładność, dobra organizacja pracy.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Prowadzenie księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie    Lubsza, a w szczególności  ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,    w tym:    - wykonanie przypisu    - zarachowanie wpłaty    - ustalenie należności i zaległości.

2.Kontrola poprawności złożonych deklaracji.

3.Prowadzenie spraw związanych z zastosowaniem umorzeń, odroczeń i rozłożenie na raty    zaległości opłat.4.Sprawozdawczość budżetowa w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami.5.Obsługa systemu do rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV.  Warunki pracy na stanowisku.

Praca w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy w pełnym wymiarze czasu pracy, praca samodzielna o charakterze umysłowym, wymagająca wyjazdów w teren, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

V.  Informacja dla osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Urzędzie Gminy w Lubszy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6 % . 

VI.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1.      List motywacyjny.

2.      Życiorys (CV), uwzględniający dokładny przebieg pracy zawodowej.

3.      Wypełniony oryginał kwestionariusza osobowego, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie bip.lubsza.tensoft.pl.

4.      Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczenia  o odbytych stażach (jeśli takie posiada).

5.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

6.      Kserokopie innych dokumentów potwierdzających nadane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz posiadane umiejętności.

7.      Kserokopia dowodu osobistego.

8.      Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.

9.      Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10.  Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na  w/w stanowisku.

11.  Oświadczenie kandydata o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie  z wymogami  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz.1458, z późn. zm.)”.

VII.  Termin i miejsce składania dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu  Gminy  w Lubszy lub przesłać na adres :

Urząd  Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko  urzędnicze ds.  księgowości opłat za gospodarowanie odpadami do dnia 05 czerwca 2013 r. do godz.  15 00.

VIII. Dodatkowe informacje.

1.      Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt VI i ppkt 4,5,6,7 muszą być poświadczone osobiście przez kandydata na każdej zapisanej stronie  za zgodność  z oryginałem.

2.      Dokumenty aplikacyjne wym. w pkt VI i ppkt 1,2,3,8,9,10,11 muszą być podpisane przez kandydata.

3.      Brak któregokolwiek z wymienionych w pkt VI  dokumentów aplikacyjnych jak również brak poświadczenia za zgodność z oryginałem lub podpisu kandydata na oświadczeniach, traktowane będzie jako błąd formalny i podstawa do odrzucenia dokumentów aplikacyjnych.

4.      Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Lubszy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5.      Otrzymane dokumenty nie podlegają zwrotowi.

6.      Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani  telefonicznie  o  terminie dalszego etapu naboru.

7.      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP (bip.lubsza.tensoft.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy.

8.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4118630 w.129. 

Wójt

Bogusław Gąsiorowski


DOCkwestionariusz osobowy.doc

Wersja XML