Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Wójt Gminy Lubsza

ul. Brzeska 16

49-313 Lubsza

 

Lubsza, dnia 05.08.2022r.

OŚ.6220.2.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Lubsza, w toku postępowania z wniosku Pana Rafała Odrobińskiego, DOBRA ENERGIA ul. Elektoralna 13 lok. 105, 00-137 Warszawa pełnomocnika Lucent Renewables Polska Sp. z o.o., ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. ,,Farma fotowoltaiczna Czepielowice”,

zawiadamia Strony

  • o wydaniu, dnia 19 kwietnia 2022 r., przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu postanowienia w sprawie znak: WOOŚ.4220.136.2022.IOC stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • o wydaniu, dnia 12 kwietnia 2022 r., przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu opinii w sprawie znak: NZ.9022.4.9.2022.AK stwierdzającej konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • o wydaniu, dnia 15 lipca 2022 r., przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu opinii w sprawie znak: WR.ZZŚ.5.4360.122.2022.MG stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Z materiałami sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, pok. nr 12, w godzinach urzędowania. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

 

 

Obwieszczenie umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza
  • na tablicach ogłoszeń wsi Czepielowice, Lubicz, Śmiechowice